1. 1-پرسشنامه
  2. 2- دریافت کد پیگیری
اطلاعات خدمت دریافتی خود را از شعبه یا کارگزاری مدنظر خود انتخاب نمایید.
میزان رضایت خود را با انتخاب یک گزینه در هر سوال مشخص کنید.
جزییات تکمیلی مدنظر خود را تشریح کنید.