درخواست خدمات

اعضای سامانه می توانند از طریق این پورتال بدون تماس با مرکز ارتباطات مردمی  نسبت به ثبت درخواست خدمات خود اقدام نمایند .

واحد های اجرایی

تمامی مخاطبین می توانند اطلاعات واحد های اجرایی سازمان را از طریق این سامانه دریافت نمایند.

ورود کاربر

 
 

ثبت شکایات

اعضای سامانه می توانند شکایات و تقدیر و تشکر خود را  مستقیماً از طریق پورتال ثبت نمایند.

پرسش های متداول

تمامی مخاطبین می توانند از طریق این سامانه پاسخ پرسش های متداول حوزه های   مختلف کاری تامین اجتماعی را دریافت نمایند.

نظرخواهی